فرم ارائة گزارش برای جشنوارة تجربیات برتر راهنمای کاربرگ ثبت تجارب استادان و معلمان
1396-09-22
فرم ارائة گزارش برای جشنوارة تجربیات برتر               
راهنمای کاربرگ ثبت تجارب استادان و معلمان

فرم ارائة گزارش برای جشنوارة تجربیات برتر                            

راهنمای کاربرگ ثبت تجارب استادان و معلمان

 

نام و نام خانوادگی: 

شماره پرسنلی:                                                                                                                                                                                             

مدرک و رشتة تحصیلی:

 

سابقة تدریس:

رشتة تدریس:                                                                                                                                                                                              

دانشگاه/منطقة محل خدمت:

 

نام واحد آموزشی:

 

تلفن تماس ثابت: 

تلفن همراه:                                                                                                                                                                                      

آدرس پست الکترونیک:

 

 

عنوان تجربه:                                                                                                                                              

 

 1. 1.        تبیین مسأله/موقعیت در تدریس در موضوع خاص:

(نوشتن این بخش با تکیه بر پرسشهایی اینچنین باشد: در تدریس موضوع خاص درسی با چه مسأله یا موقعیتی از بدفهمی /سخت فهمی مواجه بوده­اید؟. این مسأله یا موقعیت چه جمعیتی از شاگردان کلاس شما را تحت پوشش قرار داده بود؟ تحلیل شما از دلایل بروز مسأله چه بوده است؟ حل مسأله یا بهبود موقعیت چقدر برای آموزش و یادگیری دانش­آموزان شما مهم بوده است؟)

 1. 2.       نحوة مواجهه با مسأله/موقعیت و چگونگی تغییر وضعیت به­سمت مطلوب:

(نوشتن این بخش با تکیه بر پرسشهایی اینچنین باشد: دقیقاً این بخش باید با ذکر مطالب درسی این بخش تکمیل شود. برای تدریس بهتر موضوع خاص، چه اقدام­ها و فعالیت­هایی انجام دادید؟ از چه کسانی کمک گرفتید؟ تدریس را چگونه سازماندهی نمودید؟ چگونه از اثربخشی اقدامات خود آگاه شدید؟).

 1. 3.      نتیجه­گیری/اثرگذاری تجربه:

(نوشتن این بخش با تکیه بر پرسشهایی اینچنین باشد: فعالیت شما چه تأثیری بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان داشت؟ از تجربة خود چه چیزهایی یاد گرفتید؟ برای اصلاح و بهبود این تجربة شخصی کدام پیشنهادها را ارائه می­نمایید؟)

*اگر در فرایند و بهبود وضع موجود طرح درسی را تهیه و اجرا نموده­اید(طرح درس جدید و قدیم خود را ضمیمه نمایید).

*تأکید می­شود با رعایت موارد ذکر شده تجربة ارسالی را حداکثر در 6 صفحه تکمیل و ارسال نمایید.

* در گزارش خود اگر از منابعی استفاده می­شود مطابق روال معمول نسبت به ارائة  اطلاعات منبع در فهرست منابع اقدام شود.