درخواست نمایشگاه
1396-09-21
درخواست نمایشگاه

دانش آموزان و معلمانی که دارای آثار جهت شرکت در نمایشگاه باشند می توانند آثار خود را به مدیران مدارس تحویل داده و مدیران از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان خود آثار را به دانشگاه ارسال نمایند.