درخواست کارگاه آموزشی
1396-09-21
درخواست کارگاه آموزشی

شرکت کنندگان در جشنواره ،لازم است لیست کارگاه ها ی پیشنهادی را در اینجا ارائه نمایند تا دانشگاه از بین کارگاه های پیشنهادی ، کارگاههایی را انتخاب برگزار نماید.