حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان