• سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان درآموزش ریاضی ابتدایی
  • ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان درآموزش ریاضی ابتدایی
  • انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان درآموزش ریاضی ابتدایی
  • آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص درآموزش ریاضی ابتدایی
  • ایجاد نگرش مثبت نسبت به خود روایت پژوهی(خودکاوی روایی) در معلمان به منظور ثبت تجربیات ارزشمند حرفه ای خود
  • ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراک گذاری دانش عملی آموزش  محتوا  درآموزش ریاضی ابتدایی